Probo LLC - Certification Body

Keyfiyyət testi və sertifikatlaşdırma xidmətlərinin tam çeşidi!

2011-ci ildən “Probo” MMC öz məhsullarının sınaqdan keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyətini təşkil etmişdir. Buraya müxtəlif telekommunikasiya avadanlığı və cihazlarının, yüngül sənaye və məişət avadanlıqlarının ilkin sınaqları aiddir.

Xidmətlərimiz

Keyfiyyət testi və sertifikatlaşdırma xidmətlərinin tam çeşidi!

Mobil cihazlar

Əl (naqilsiz) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti

Antenlər

Bütün növlərdən olan antennalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri

ATS avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən telefon aparatları və digər aparatlar

Elektrik qida qurğuları

Sıxılma nəticəsində yanan daxiliyanma pistonlu mühərriklər ilə generator qurğuları, İlkin elementlər, ilkin elementlərin batareyaları

İdarəetmə avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Kabellər

Liflərdən fərdi örtüklə hazırlanmış lif-optik kabelləri, İzolə edilmiş dolaq məftilləri, Koaksil kabelləri və sair koaksil elektrik cərəyanı naqilləri

Kompüter və qurğuları

Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin

Soyutma qurğuları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Rəqəmsal kamera və aksesuarları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

GPS avadanlıqlar

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Modemlər

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Peyk avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Radioavadanlıqlar

Radio qəbuledici və radiovötürücülərin hissələri

Şəbəkə avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Nəzarət qurğuları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Optik xətt avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Siqnal gücləndiriciləri

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Avtomobillərdə istifadə olunan radiotezlikli qurğular

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Radar, radar transponderi

Radiolakasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri

Modullar

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

IP əsaslı kommutasiya avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Analoq və rəqəmsal radiorele xətt (RRX) avadanlıqları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Bütün növ radiorabitə baza stansiyaları

İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar

Biz Kimik

Probo MMC 2011-ci ildən etibarən AR qanunvericiliyinə uygun olaraq fəaliyyətini məhsulların sınaqlarının keçirilməsi üzrə təşkil etmişdir. Bura müxtəlif adda telekommunikasiya vasitə və qurğuları, yüngül sənaye və məişət eləcə də mebel və aksesuarlarının ilkin sınaqları aid edilmişdir. 2020-ci ildən etibarən fəaliyyəti akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq genişləndirilmiş və məhsulların sertifikatlaşdırılmasınıda həyata keçirməyə başlamışdır. Hazırda ölkə ərazisində Elektrik,sənaye və telekommunikasiya vasitələrinin elektromaqnit uzlaşması,radiotezlik və təhlükəsizlik standartları üzrə həm sınaqlarının keçirilməsi həm də sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən orqandır.

Faydalı Məlumat
Məhsullar üçün sertifikatların "PROBO" MMC-nin sertifikatlaşdırma orqanından alınmasının üstünlükləri

1. Malın qanunvericiliyə uyğun ölkə ərazisinə idxalı və ölkə ərazisindən ixracı prosesinin sadələşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi;
2. İstehlakçılara keyfiyyətli məhsul seçimində şəraitin yaradılması;
3. İstehlakçıları keyfiyyətsiz məhsullardan qorumaq;
4. Dövlət nəzarəti (təftiş-yoxlama) halları zamanı inzibati məsuliyyətin yaranmaması;
5. Xarici şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulların ölkə ərazisinə idxal edilməsi və satışının mümkünlüyü;

Sertifikatlaşdırma (latın dilində “sertifico” – təsdiq edirəm) – istehsalçıdan və istehlakçıdan asılı olmayaraq rəsmi orqan tərəfindən məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun yazılı şəkildə təsdiqi prosedurudur.

Uyğunluq sertifikatı – obyektin texniki reqlamentlərə, standartların və qaydaların müddəalarına, müqavilə şərtlərinə cavab verib vermədiyini şəhadət edən sənəddir.

Sertifikatlaşdırma dedikdə həm də sertifikatın alınması prosesi nəzərdə tutulur.

Sertifikatlaşdırma obyektləri bunlardır:

  • məhsullar;
  • xidmətlər;
  • idarəçilik sistemləri;
  • personal.

Məhsulların sertifikatlaşdırılması qaydaları Nazirlər Kabinetinin 343 saylı qərarı ilə tənzimlənir.

Məhsulların sertifikatlaşdırılması zamanı tələb kimi aşağıdakılar çıxış edə bilər:

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları;

Dövlət standartları (həmçinin Azərbaycan Respublikasında tanınmış dövlətlər arası və beynəlxalq standartlar), sanitar normalar və qaydalar, tikinti normaları və qaydaları, təhlükəsizlik normaları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə məhsula dair mütləq tələblər irəli sürən digər sənədlər.

Bizimlə bir layihəyə başlamaq istərdinizmi?